Fast eller flytende rente?

19. juni kunngjorde Norges Bank at styringsrenten økte til 1,25%. I tillegg signaliserte sentralbanksjefen at styringsrenten skal heves ytterligere i løpet av året. I kjølvannet av dette fulgte de fleste norske banker etter og økte sine boliglånsrenter. Like sikkert som vår følger vinter leder enhver renteheving til en diskusjon om dette er tiden for fastrente.

De tre bankene DNB, Danske Bank og Nordea tilbyr i skrivende stund fastrente for tre og fem år på henholdsvis 2,65% og 2,85% i snitt¹. Norges Bank legger i sin pengepolitiske rapport fra 20. juni til grunn en flytende boliglånsrente på 2,57%, som skal stige hvert kvartal frem til 2022 hvor den skal stabilisere seg på omtrent 3,35%.

Hvis du i dag skal ta opp et lån for å kjøpe bolig eller vurderer å flytte/endre et eksisterende lån, hvordan vil et fastrentelån sammenlignes med et lån med flytende rente? Hvordan blir kostnadene på et lån med flytende rente som følger Norges banks rentebane sammenlignet med et fastrentelån? Det korte svaret er ‘svært bra’.

¹ Kunder med særskilte avtaler, som f.eks medlemmer av ulike fagforeninger, kan få enda bedre betingelser.

 

I løpet av tre år vil du ha betalt nesten 61 000,- mer i renter på et lån med flytende rente enn med fast rente. Videre vil du ha betalt over 22 000,- mer i avdrag på fastrentelånet. I sum har du faktisk spart over 83 000,- på fastrentelånet.

Eksempelet med 5 år følger akkurat samme trend. I denne perioden betaler du 75 000,- mer i renter på lånet ditt med flytende rente, samtidig betaler du 26 000,- mindre i avdrag. Dermed kan du spare mer enn 101 000,- på å velge fast rente i stedet for flytende.

Når man ved første blikk kan spare henholdsvis 83 000 eller 101 000 på fastrente – hvorfor løper ikke alle ned til banken og binder renta? Den avgjørende faktor for at fastrente vinner i eksemplene over er forutsetningen om at styringsrenten, og dermed boliglånsrenten, skal opp.

Det er vanskelig å spå, spesielt om fremtiden. Avtakende vekst hos våre handelspartnere, tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina, fortsatt usikkerhet omkring Storbritannias forhold til EU, samt høye svingninger i oljeprisen er alle med på å tegne et bilde om en usikker økonomisk fremtid. Samtidig er innenlands sysselsetting høy og stigende, husholdningenes gjeldsgrad vokser fortsatt og, kanskje viktigst av alt, prisveksten er over inflasjonsmålet. Til tross for uro og usikkerhet internasjonalt later Norges bank til å legge mest vekt på nasjonale forhold og holder dermed fast på en økende rentebane.

Det kan være fristende å spekulere i hvorvidt Norges bank har andre motiver for å øke styringsrenten ut over de kjente makroøkonomiske styringsvariablene. Etter flere år med styringsrente ned mot null er nok Norges Bank ivrige på å øke renten til mer kjente farvann ved selv de minste tegn til vekst. Frykt for likviditetsfeller og ønsket om å kunne føre en ekspansiv pengepolitikk ved fremtidige fall i innenlands vekst er i seg selv sterke argumenter for å heve styringsrenten. Man har erfaringer fra land som Sverige, Danmark, Sveits og Japan med styringsrente ned mot og under nullgulvet, hvor pengepolitikken kan miste noe av sin effekt. Det later også til at det kan være utfordrende å heve rentene etter lange perioder med historisk lave styringsrenter.

Hvorvidt rentebanen holder på sikt, blir interessant å se. Allerede førstkommende torsdag blir Norges banks nye rentebeslutning offentliggjort. Vil nasjonale indikatorer fortsatt veie tyngst eller vil uroen internasjonalt presse renten nærmere våre naboland? Antagelig vil Norges Bank legge seg på en mellomlinje og holde styringsrenten uendret frem til oktober.

Bør du velge fast eller flytende rente nå? Vel, det er fortsatt vanskelig å si. Historisk sett har fastrentelån sjeldent vært en god beslutning. Det sagt har det sjeldent sett ut som et bedre alternativ enn nå. Selv om du ikke skulle ha tillit til Norges Banks rentebane er tapspotensialet begrenset til 1 – 2 prosentpoeng, da vi har svært vanskelig for å se for oss scenarioer med negative nominelle boliglånsrenter. For de av dere med lån helt opp mot smertegrensen er dette en mulighet til å kjøpe seg sikkerhet til en uvanlig billig penge. For resten kan det være greit å se om Norges bank faktisk holder fast ved planene om å øke styringsrenten.

Denne artikkelen er skrevet av Øyvind Lundenes, partner i Econ Nordic.